Dotační info

WEBINÁŘE/SEMINÁŘE/ŠKOLENÍ/KONFERENCE: 

 • Semináře a přednášky k programu Nová zelená úsporám 
 • MŠMT – online seminář Informační den k programům Eureka (národní výzva Inter-Eureka a mezinárodní výzva Eurostars-3), 19.3.2024 v 9,30 hod. 
 • Technologické centrum Praha pořádá jarní interaktivní workshopy „Jak na Horizont Evropa“; informace k dílčím workshopům a registrace zde 
 • Workshop zaměřený na psaní projektů do výzev Horizon Europe klastru Zdraví proběhne online 12.3.2024 od 14:00 hod.; registrace zde 

OSTATNÍ: 

 • Průvodce – 35 příkladů dobré praxe spravedlivé transformace v uhelných regionech 
 • Výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova 2014-2020 (pro 17. kolo příjmu žádostí v rámci operací Vzdělávací akce, Informační akce); seznam vzdělávacích subjektů s akreditací, kteří se mohou ucházet ve výzvách na Informační/Vzdělávací akce jsou ZDE) 
 • Možnost získání zvýhodněného úvěru k programu Oprav dům po babičce 
 • Memorandum Vlády s TŽ a MSK – transformační program GREENWERK 

 

ITI Ostravsko 

 • Ve vazbě na 58. výzvu OPŽP – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy (výzva otevřená do 30.9.2024) 
 • Doplnění stávajícího seznamu strategických projektů programového rámce OPŽP 
 • Alokace – 36,5 mil. Kč 
 • Podpora instalace FVE, CZV – min. 2 mil. Kč, vysoká připravenost projektu (PD, energetický posudek, kumulativní rozpočet) 
 • Vyhlášení výzvy ITI – cca 21.3.2024 

 

OPD 

 • Vyhlášeno dne 29.2.2024 
 • Příjem projektů: 14.3.2024 – 29.5.2024 
 • Alokace: 1 mld. Kč 
 • Předmět podpory: rychlodobíjecí infrastruktura pro nákladní vozidla. Podél hlavní a globální sítě TEN-T, katastrální území tzv. městských uzlů TEN-T, bezpečné a chráněné parkovací plochy. 
 • Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem 
 • Míra podpory: 75 % 

OPŽP 

 • 37. výzva a 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách (MRR) – posun termínu ukončení příjmu žádostí z 1.3.2024 na 28.6.2024 
 • Proběhla aktualizace harmonogramu výzev 

 

MPO 

 • Posun termínu pro příjem žádostí 2.5.-30.6.2024 
 • Termín vyhlášení: 28.2.2024; příjem žádostí: 5.3.-30.4.2024 
 • Dotace je určena na vytvoření jednotného systému energetického managementu v podobě centrální dokumentace, která bude složit jako podklad pro následné zavádění energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti u dalších objektů organizační složky státu. 
 • Příjemci: OSS 
 • Alokace: 6 mil. Kč 
 • Míra dotace: max. 95 % a max. 1,5 mil. Kč 

MŠMT 

 • Termín vyhlášení: 28.2.2024; příjem žádostí: 29.2.-15.4.2024 
 • na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu ERC CZ; výzva je určena pro projekty: 1) které byly předloženy českou právnickou osobou do výzev Evropské rady pro výzkum Starting Grants, Advanced Grants nebo Consolidator Grants uzavřených vyhlášením výsledků po 28. únoru 2023, 2) které v druhém kole hodnocení panely Evropské výzkumné rady byly zařazeny do kategorie A nebo B a neobdržely finanční podporu od Evropské výzkumné rady a 3) jejichž řešitelem je „principal investigator“ projektu předloženého do výzvy Evropské rady pro výzkum. 
 • Příjemci: VO, podnik 
 • Alokace: 
 • Míra dotace: max. 100 % 

 

Horizon Europe 

 • Vyhlášeny ceny European Innovation Council/EIC  
 • „European Capital of Innovation“ pro města s min. 250 tis. obyvatel; výše odměny: 1. místo 1 mil. EUR, 2. a 3. místo 100 tis. EUR 
 • „European Rising Innovative City“ pro města s počtem obyvatel 50–250 tis.; výše odměny: 1. místo 500 tis. EUR, 2. a 3. místo 50 tis. EUR 
 • hodnotící kritéria: zapojení do experimentování jako test-bed pro inovace, akcelerace lokálních aktérů, budování ekosystému, replikační aktivity, inovativní vize města, ochrana práv obyvatel 

 

Connecting Europe Facility – Transport 

 • alokace 780 mil. EUR, z toho cca 2/3 bude rozděleno prostřednictvím implementačních partnerů – EIB, EBRD příp. národní rozvojové banky v některých zemích; 1/3 prostřednictvím jiných soukromých finančních institucí 
 • Výzva zahrnuje dvě dílčí výzvy podle formy podpory: 
 • Podporované aktivity stejné jako u výzev z Kohezní obálky (viz dále) 
 • Podporované aktivity stejné jako u výzev z Kohezní obálky (viz dále) 
 • Alternative Fuels Infrastructure Facility/AFIFCOEN – Kohezní obálka  
 • Veřejně přístupné dobíjecí body pro lehká užitková vozidla o výkonu nejméně 150 kW na síti TEN-T (viz mapa) nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu z TEN-T komunikace, přičemž min. 50 % způsobilých dobíjecích bodů v dobíjecím parku bude poskytovat paralelně výkon 150 kW 
 • Veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká vozidla o výkonu nejméně 350 kW na síti TEN-T (viz mapa výše, str. 2) nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu z TEN-T komunikace, na bezpečných a chráněných parkovacích plochách a v městských uzlech 
 • Veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká vozidla o výkonu nejméně 150 kW na bezpečných a chráněných parkovacích plochách 
 • Veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká vozidla s nejméně 4 dobíjecími body o výkonu nejméně 1 MW (každý bod) nebo kombinace nejméně 4 dobíjecích bodů o výkonu nejméně 1 MW a 350 kW nebo 150 kW (počet podpořených dobíjecích bodů o min. výkonu 350 nebo 150 kW nesmí v každém parku převýšit počet dobíjecích bodů o výkonu min. 1 MW); způsobilými náklady jsou dobíjecí stanice/body a související infrastruktura pro el. energii v rámci parku (kabeláž, rozvodny, baterie a zařízení pro energetický management na místě); dobíjecí infrastruktura se musí nacházet na síti TEN-T nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu, na bezpečných a chráněných parkovacích plochách a v městských uzlech 
 • Dobíjecí stanice pro lodě v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a provoz přístavů na síti TEN-T: systémy pro využívání elektřiny na pevnině vč. dodávek elektřiny z pevniny a systémů dobíjení; elektrické nebo bateriové-elektrické lodě pro vnitrozemskou vodní a námořní dopravu na krátké vzdálenosti, lodě pro provoz přístavů, pokud je prokázáno, že jsou nezbytné pro zahájení využívání podpořené dobíjecí infrastruktury – pouze vybavení nebo dovybavení hlavního pohonného systému (bezemisní), způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na alternativní investici (fosilní x bezemisní loď) vč. pro použití v soukromých flotilách za specifických podmínek výzvy 
 • Elektrifikace přístavů na TEN-T síti – dobíjecí stanice pro přístavní vozidla a vybavení včetně mobilního nebo stacionárního bezemisního překládacího vybavení – způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na alternativní investici; související nezbytné připojení k síti v rámci přístavu 
 • Elektrifikace pozemního provozu letišť na síti TEN-T – infrastruktura pro dodávky elektřiny a upraveného vzduchu pro stacionární letadla a vozidla pozemního provozu + související nezbytné připojení k síti 
 • Veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice (HRS) pro lehká užitková vozidla a/nebo těžká vozidla s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku pod tlakem 700 bar, nebo pod tlakem 350 a 700 bar; každá HRS by měla mít minimální kapacitu 1 t vodíku/denně a být umístěna na síti TEN-T nebo v dojezdové vzdálenosti do 10 km od nejbližšího exitu nebo v městských uzlech TEN-T 
 • Vodíkové plnicí stanice pro veřejnou dopravu (např. autobusová depa) s dodávkou kapalného nebo plynného vodíku pod tlakem 350 a/nebo 700 barů v městských uzlech TEN-T 
 • Vodíkové plnicí stanice v přístavech na TEN-T s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku a lodě v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy na krátké vzdálenosti a obsluhující přístav, pokud je prokázáno že jsou nezbytné pro zahájení využívání podpořené plnicí infrastruktury, způsobilé jsou výdaje na alternativní investici 
 • Vodíkové plnicí stanice pro provoz přístavů na TEN-T, tj. pro vozidla a vybavení a pořízení bezemisního překládacího vybavení – způsobilé jsou výdaje na alternativní investici 
 • Vodíkové plnicí stanice pro železnici s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku na železničních úsecích TEN-T, pro které platí odchylka od požadavků na elektrifikaci v souladu s Nařízením TEN-T a na izolovaných sítích a v rámci terminálů pro doplňování paliva posunovacím lokomotivám 
 • Vodíkové plnicí stanice pro provoz letišť na TEN-T – pro obsluhu pozemního provozu i letadel 
 • Infrastruktura pro tankování čpavku do lodí v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a obslužných lodí v přístavech na síti TEN-T 
 • Infrastruktura pro tankování metanolu do lodí v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a obslužných lodí v přístavech na síti TEN-T 
 • Pro projekty podpořené procentní sazbou jsou jako synergické prvky způsobilé následující aktivity, max. do výše 20 % celkových způsobilých nákladů projektu:  
 • Výroba elektřiny z OZE v místě realizace 
 • Výroba obnovitelného vodíku a udržitelné nakládání s vodou v místě realizace 
 • Připojení k el. síti 
 • Zařízení pro skladování elektřiny v místě realizace 
 • Výzvy nepodporují například: jakékoliv studie, projekční práce, výrobu vodíku technologií SMR či jakoukoliv jinou než elektrolýza, pobřežní skladovací tanky na čpavek a metanol, dobíjecí body v parkovacích domech 
 • Oprávněný žadatel: bez omezení, také samostatně bez partnera; pro výzvy z Kohezní obálky pouze žadatelé ze zemí způsobilých k podpoře z kohezního fondu; pro výzvy z Obecné obálky žadatelé z členských zemí EU a ze třetích zemí přidružených k programu CEF-T 
 • Výše podpory Kohezní obálka:  
 • Smíšené financování: kombinace grantu a dalšího zdroje financování (povinné zapojení dalšího zdroje ve výši min. 10 % z celkové podpory) 
 • pro projekty s jednotkovým příspěvkem  
 • 30 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW 
 • 60 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW 
 • min. 2 mil. EUR 
 • pro projekty s procentní mírou podpory  
 • max. 50 %, resp. 70 % pro projekty v nejvzdálenějších regionech a zároveň  
 • max. 50 %/70 % pro dobíjecí bod s výkonem nejméně 1 MW 
 • max. 50 %/70 % a max. 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW a max. 1 MW 
 • max. 50 %/70 % a max. 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW a max. 350 kW 
 • min. 1 mil. EUR 
 • Výše podpory Obecná obálka:  
 • Smíšené financování: kombinace grantu a dalšího zdroje financování (povinné zapojení dalšího zdroje ve výši min. 10 % z celkové podpory) 
 • pro projekty s jednotkovým příspěvkem  
 • 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW 
 • 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW 
 • min. 2 mil. EUR 
 • pro projekty s procentní mírou podpory  
 • max. 30 %, resp. 70 % pro projekty v nejvzdálenějších regionech a zároveň  
 • max. 30 %/70 % pro dobíjecí bod s výkonem nejméně 1 MW 
 • max. 30 %/70 % a max. 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW a max. 1 MW 
 • max. 30 %/70 % a max. 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW a max. 350 kW 
 • min. 1 mil. EUR 
 • Upozornění: ke každé projektové žádosti je potřeba přiložit stanoviska veřejné správy členského státu – souhlas ministerstvo dopravy a složka k souladu se životním prostředím – podmínky pro tuto výzvu budou zveřejněny zde 
 • V následujících týdnech bude agentura CINEA organizovat Info Day k těmto výzvám 

 

European Defence Fund 

 • pracovní program 2024 by měl být zveřejněn cca v pol. března 2024; předpokládaný příjem žádostí: duben–červen 2024 

EDF bude prostřednictvím nástroje  EU defence innovation scheme/EUDIS podporovat inovace například přeshraniční inovativní sítě