Dotační info

WEBINÁŘE/SEMINÁŘE/ŠKOLENÍ/KONFERENCE:

 • Semináře a přednášky k programu Nová zelená úsporám
 • MŠMT – online seminář Informační den k programům Eureka (národní výzva Inter-Eureka a mezinárodní výzva Eurostars-3), 19.3.2024 v 9,30 hod.
 • Technologické centrum Praha pořádá jarní interaktivní workshopy „Jak na Horizont Evropa“; informace k dílčím workshopům a registrace zde
 • Workshop zaměřený na psaní projektů do výzev Horizon Europe klastru Zdraví proběhne online 12.3.2024 od 14:00 hod.; registrace zde

OSTATNÍ:

 • Průvodce – 35 příkladů dobré praxe spravedlivé transformace v uhelných regionech
 • Výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova 2014-2020 (pro 17. kolo příjmu žádostí v rámci operací Vzdělávací akce, Informační akce); seznam vzdělávacích subjektů s akreditací, kteří se mohou ucházet ve výzvách na Informační/Vzdělávací akce jsou ZDE)
 • Možnost získání zvýhodněného úvěru k programu Oprav dům po babičce
 • Memorandum Vlády s TŽ a MSK – transformační program GREENWERK

ITI Ostravsko

 • Příprava výzvy nositele ITI na Obnovitelné zdroje energie II

  • Ve vazbě na 58. výzvu OPŽP – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy (výzva otevřená do 30.9.2024)
  • Doplnění stávajícího seznamu strategických projektů programového rámce OPŽP
  • Alokace – 36,5 mil. Kč
  • Podpora instalace FVE, CZV – min. 2 mil. Kč, vysoká připravenost projektu (PD, energetický posudek, kumulativní rozpočet)
  • Vyhlášení výzvy ITI – cca 21.3.2024

OPD

 • Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla
  • Vyhlášeno dne 29.2.2024
  • Příjem projektů: 14.3.2024 – 29.5.2024
  • Alokace: 1 mld. Kč
  • Předmět podpory: rychlodobíjecí infrastruktura pro nákladní vozidla. Podél hlavní a globální sítě TEN-T, katastrální území tzv. městských uzlů TEN-T, bezpečné a chráněné parkovací plochy.
  • Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem
  • Míra podpory: 75 %

OPŽP

 • 37. výzva a 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách (MRR) – posun termínu ukončení příjmu žádostí z 1.3.2024 na 28.6.2024
 • Proběhla aktualizace harmonogramu výzev

MPO

MŠMT

 • 8.veřejná soutěž v ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ
  • Termín vyhlášení: 28.2.2024; příjem žádostí: 29.2.-15.4.2024
  • na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu ERC CZ; výzva je určena pro projekty: 1) které byly předloženy českou právnickou osobou do výzev Evropské rady pro výzkum Starting Grants, Advanced Grants nebo Consolidator Grants uzavřených vyhlášením výsledků po 28. únoru 2023, 2) které v druhém kole hodnocení panely Evropské výzkumné rady byly zařazeny do kategorie A nebo B a neobdržely finanční podporu od Evropské výzkumné rady a 3) jejichž řešitelem je „principal investigator“ projektu předloženého do výzvy Evropské rady pro výzkum.
  • Příjemci: VO, podnik
  • Alokace:
  • Míra dotace: max. 100 %

Horizon Europe

 • Vyhlášeny ceny European Innovation Council/EIC
  • „European Capital of Innovation“ pro města s min. 250 tis. obyvatel; výše odměny: 1. místo 1 mil. EUR, 2. a 3. místo 100 tis. EUR
  • „European Rising Innovative City“ pro města s počtem obyvatel 50–250 tis.; výše odměny: 1. místo 500 tis. EUR, 2. a 3. místo 50 tis. EUR
  • hodnotící kritéria: zapojení do experimentování jako test-bed pro inovace, akcelerace lokálních aktérů, budování ekosystému, replikační aktivity, inovativní vize města, ochrana práv obyvatel

Connecting Europe Facility – Transport

 • Otevřeny výzvy 2024 CEF Transport na infrastrukturu pro alternativní paliva
 • Příjem žádostí: 29.2.2024 – 3 uzávěrky: 24.9.2024, 11.6.2025, 17.12.2025
 • Alternative Fuels Infrastructure Facility/AFIFGEN – Obecná obálka
 • Alternative Fuels Infrastructure Facility/AFIFCOEN – Kohezní obálka
  • alokace 220 mil. EUR, z toho cca 2/3 bude rozděleno prostřednictvím implementačních partnerů – EIB, EBRD příp. národní rozvojové banky v některých zemích; 1/3 prostřednictvím jiných soukromých finančních institucí
  • Výzva zahrnuje dvě dílčí výzvy podle formy podpory:
  • Podpora infrastruktury pro alternativní paliva formou jednotkových příspěvků COEN:
   • Veřejně přístupné dobíjecí body pro lehká užitková vozidla o výkonu nejméně 150 kW na síti TEN-T (viz mapa) nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu z TEN-T komunikace, přičemž min. 50 % způsobilých dobíjecích bodů v dobíjecím parku bude poskytovat paralelně výkon 150 kW
   • Veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká vozidla o výkonu nejméně 350 kW na síti TEN-T (viz mapa výše, str. 2) nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu z TEN-T komunikace, na bezpečných a chráněných parkovacích plochách a v městských uzlech
   • Veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká vozidla o výkonu nejméně 150 kW na bezpečných a chráněných parkovacích plochách
  • Podpora infrastruktury pro alternativní paliva formou procentní sazby COEN:
   • Veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká vozidla s nejméně 4 dobíjecími body o výkonu nejméně 1 MW (každý bod) nebo kombinace nejméně 4 dobíjecích bodů o výkonu nejméně 1 MW a 350 kW nebo 150 kW (počet podpořených dobíjecích bodů o min. výkonu 350 nebo 150 kW nesmí v každém parku převýšit počet dobíjecích bodů o výkonu min. 1 MW); způsobilými náklady jsou dobíjecí stanice/body a související infrastruktura pro el. energii v rámci parku (kabeláž, rozvodny, baterie a zařízení pro energetický management na místě); dobíjecí infrastruktura se musí nacházet na síti TEN-T nebo v dojezdové vzdálenosti do 3 km od nejbližšího exitu, na bezpečných a chráněných parkovacích plochách a v městských uzlech
   • Dobíjecí stanice pro lodě v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a provoz přístavů na síti TEN-T: systémy pro využívání elektřiny na pevnině vč. dodávek elektřiny z pevniny a systémů dobíjení; elektrické nebo bateriové-elektrické lodě pro vnitrozemskou vodní a námořní dopravu na krátké vzdálenosti, lodě pro provoz přístavů, pokud je prokázáno, že jsou nezbytné pro zahájení využívání podpořené dobíjecí infrastruktury – pouze vybavení nebo dovybavení hlavního pohonného systému (bezemisní), způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na alternativní investici (fosilní x bezemisní loď) vč. pro použití v soukromých flotilách za specifických podmínek výzvy
   • Elektrifikace přístavů na TEN-T síti – dobíjecí stanice pro přístavní vozidla a vybavení včetně mobilního nebo stacionárního bezemisního překládacího vybavení – způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na alternativní investici; související nezbytné připojení k síti v rámci přístavu
   • Elektrifikace pozemního provozu letišť na síti TEN-T – infrastruktura pro dodávky elektřiny a upraveného vzduchu pro stacionární letadla a vozidla pozemního provozu + související nezbytné připojení k síti
   • Veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice (HRS) pro lehká užitková vozidla a/nebo těžká vozidla s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku pod tlakem 700 bar, nebo pod tlakem 350 a 700 bar; každá HRS by měla mít minimální kapacitu 1 t vodíku/denně a být umístěna na síti TEN-T nebo v dojezdové vzdálenosti do 10 km od nejbližšího exitu nebo v městských uzlech TEN-T
   • Vodíkové plnicí stanice pro veřejnou dopravu (např. autobusová depa) s dodávkou kapalného nebo plynného vodíku pod tlakem 350 a/nebo 700 barů v městských uzlech TEN-T
   • Vodíkové plnicí stanice v přístavech na TEN-T s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku a lodě v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy na krátké vzdálenosti a obsluhující přístav, pokud je prokázáno že jsou nezbytné pro zahájení využívání podpořené plnicí infrastruktury, způsobilé jsou výdaje na alternativní investici
   • Vodíkové plnicí stanice pro provoz přístavů na TEN-T, tj. pro vozidla a vybavení a pořízení bezemisního překládacího vybavení – způsobilé jsou výdaje na alternativní investici
   • Vodíkové plnicí stanice pro železnici s dodávkami kapalného nebo plynného vodíku na železničních úsecích TEN-T, pro které platí odchylka od požadavků na elektrifikaci v souladu s Nařízením TEN-T a na izolovaných sítích a v rámci terminálů pro doplňování paliva posunovacím lokomotivám
   • Vodíkové plnicí stanice pro provoz letišť na TEN-T – pro obsluhu pozemního provozu i letadel
   • Infrastruktura pro tankování čpavku do lodí v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a obslužných lodí v přístavech na síti TEN-T
   • Infrastruktura pro tankování metanolu do lodí v rámci vnitrozemské vodní a námořní dopravy a obslužných lodí v přístavech na síti TEN-T
   • Pro projekty podpořené procentní sazbou jsou jako synergické prvky způsobilé následující aktivity, max. do výše 20 % celkových způsobilých nákladů projektu:
    • Výroba elektřiny z OZE v místě realizace
    • Výroba obnovitelného vodíku a udržitelné nakládání s vodou v místě realizace
    • Připojení k el. síti
    • Zařízení pro skladování elektřiny v místě realizace
  • Výzvy nepodporují například: jakékoliv studie, projekční práce, výrobu vodíku technologií SMR či jakoukoliv jinou než elektrolýza, pobřežní skladovací tanky na čpavek a metanol, dobíjecí body v parkovacích domech
 • Oprávněný žadatel: bez omezení, také samostatně bez partnera; pro výzvy z Kohezní obálky pouze žadatelé ze zemí způsobilých k podpoře z kohezního fondu; pro výzvy z Obecné obálky žadatelé z členských zemí EU a ze třetích zemí přidružených k programu CEF-T
 • Výše podpory Kohezní obálka:
  • Smíšené financování: kombinace grantu a dalšího zdroje financování (povinné zapojení dalšího zdroje ve výši min. 10 % z celkové podpory)
  • pro projekty s jednotkovým příspěvkem
   • 30 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW
   • 60 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW
   • min. 2 mil. EUR
  • pro projekty s procentní mírou podpory
   • max. 50 %, resp. 70 % pro projekty v nejvzdálenějších regionech a zároveň
    • max. 50 %/70 % pro dobíjecí bod s výkonem nejméně 1 MW
    • max. 50 %/70 % a max. 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW a max. 1 MW
    • max. 50 %/70 % a max. 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW a max. 350 kW
   • min. 1 mil. EUR
 • Výše podpory Obecná obálka:
  • Smíšené financování: kombinace grantu a dalšího zdroje financování (povinné zapojení dalšího zdroje ve výši min. 10 % z celkové podpory)
  • pro projekty s jednotkovým příspěvkem
   • 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW
   • 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW
   • min. 2 mil. EUR
  • pro projekty s procentní mírou podpory
   • max. 30 %, resp. 70 % pro projekty v nejvzdálenějších regionech a zároveň
    • max. 30 %/70 % pro dobíjecí bod s výkonem nejméně 1 MW
    • max. 30 %/70 % a max. 40 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 350 kW a max. 1 MW
    • max. 30 %/70 % a max. 20 000 EUR/dobíjecí bod s výkonem nejméně 150 kW a max. 350 kW
   • min. 1 mil. EUR
 • Upozornění: ke každé projektové žádosti je potřeba přiložit stanoviska veřejné správy členského státu – souhlas ministerstvo dopravy a složka k souladu se životním prostředím – podmínky pro tuto výzvu budou zveřejněny zde
 • V následujících týdnech bude agentura CINEA organizovat Info Day k těmto výzvám

European Defence Fund

 • pracovní program 2024 by měl být zveřejněn cca v pol. března 2024; předpokládaný příjem žádostí: duben–červen 2024

EDF bude prostřednictvím nástroje  EU defence innovation scheme/EUDIS podporovat inovace například přeshraniční inovativní sítě